Stadgar

 

Stadgarna fastställdes:
1999-05-27
och ändrades:
2007-03-15 och 2017-03-16

 

Bildande

§ 1 Mässföreningen bildades 1992 efter ombyggnad av mässen och Kamratföreningen Yngve Blå den 27 maj 1999 . De båda föreningarna slogs samman vid extra årsmöte 2006-10-26. Kamratföreningen Yngve Blå har sitt säte i GÖTEBORG

Syfte

§ 2 Kamratföreningen skall vidmakthålla och stärka samhörighet och kamratskap för personal som tjänstgjort vid helikopterförbandet på Torslanda och Säve samt att över tiden bevara förbandets traditioner och minnen.

Medlemskap och avgifter

§ 3 Medlemskapet skall vara öppet och i första hand gälla för all personal som tjänstgjort vid helikopterförband på Torslanda och Säve. Som moderförband räknas marinens 2.helikopterdivision.
§ 4 För att bli medlem fordras:Enl § 3 samt att ansökan om medlemskap inlämnas till styrelsens sekreterare. Styrelsen beslutar om sökanden skall antagas. Nya medlemmar samt de som lämnat kamratföreningen redovisas vid årsmötet.
§ 5 Medlem kan vara årsbetalande medlem eller hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift. Årsavgiften avser löpande kalenderår och skall vara inbetalt före den 1 april varje år. Erlagd avgift återbetalas ej. Årsavgift fastställs av årsmöte på förslag av styrelsen. Till hedersmedlem kan styrelsen föreslå person som i särskild hög grad främjat kamratföreningens syfte. Förslag till hedersmedlem får inlämnas till styrelsen av varje medlem. Årsmötet beslutar om val av hedersmedlemmar.
§ 6 Vill medlem utträda ur kamratföreningen skall anmälan inlämnas skriftligen till styrelsen. Årsmötet bokför därefter utträdet.
§ 7 Styrelsen kan utesluta medlem som inte erlagt årsavgift. Styrelsen kan utesluta medlem som skadat kamratföreningens syfte.
§ 8 Kamratföreningens märke utgörs av det heraldiska vapnet gällande för 2.helikopterdivisionen
§ 9 Över föreningen medlemmar föres en medlemsmatrikel av kassören. Upprättad medlemsmatrikel skall finnas hos kassör och sekreterare.

Styrelse och revisorer

§ 10 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt fyra ledamöter. Styrelsen liksom två revisorer och en revisorsuppleant väljs av årsmötet. Ordförande väljs varje år, övriga styrelsemedlemmar för en tid av två år. Vice ordförande, kassör, och två ledamöter väljs ena året, sekreterare och två ledamöter nästföljande år. Revisorer och revisorsuppleant väljs varje år. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande. Styrelsen äger vid behov adjungera andra personer. Styrelsens beslut fattas på enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförandes utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig när minst sex av styrelsemedlemmarna är närvarande. Protokoll skall upprättas och främst avhandla tagna beslut.
§ 11 Styrelsens uppgifterStyrelsen skall själv eller genom ombud företräda kamratföreningen och med ledning av de direktiv som årsmötet fastställer:

> utarbeta plan för kamratföreningens sammankomster och verksamhet:

> tillse att kamratföreningens stadgar efterlevs

> förvalta kamratföreningens tillgångar och föra inventarieförteckning för mässen

> förbereda de ärenden som skall behandlas på årsmötet

> verkställa på årsmötet fattade beslut

> avdela arbetsutskott samt lämna direktiv för dess verksamhet

> fördela årsmötets protokoll till kamratföreningens medlemmar

> ansvarar för mässens utnyttjande samt erforderligt tillstånd från civila myndigheter

> kassören ansvarar för föreningen räkenskaper och bokföring. Kassören infordrar medlemsavgifter

> sekreteraren för föreningens protokoll

§ 12 Kamratföreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.Räkenskaperna skall avslutade lämnas av kassören till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

Kamratföreningens årsmöte

§ 13 Årsmöte hålles under första kvartalet på dag som styrelsen bestämmer. Som ordförande vid mötets inledning fungerar styrelsens ordförande. Ordförande för årsmötet utses av årsmötet.Vid årsmötet skall följande paragrafer förekomma

> Mötets stadgeenliga utlysande

> Upprop och justering av röstlängd

> Val av två medlemmar att jämte ordförande justera dagens protokoll

> Styrelsens verksamhetsberättelse

> Revisionsberättelse

> Beslut angående ansvarsfrihet

> Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

> Motioner

> Val av ordförande

> Val av övriga styrelsemedlemmar

> Val av två revisorer och en suppleant

> Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelse och revisorer.

§ 14 Kallelse till extra årsmöte görs av styrelsen. På extra årsmöte får ej upptas annat ärende än sådant som är angivet i föredragningslistan. Ärende som medlem önskar få upptaget för beslut vid extra årsmöte, skall skriftligen anmälas till styrelsen, som äger avgöra om ärendet skall anses vara av sådan vikt, att det bör föranleda utlysande av extra årsmöte.
§ 15 Årsmötet är kamratföreningens högsta beslutande organ.
§ 16 Kallelse till årsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg av styrelsen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista.
§ 17 Förslag till ärende som skall behandlas på årsmöte kan väckas av varje medlem. Motionerna skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast veckan före årsmötetÖvriga förslag kan inlämnas till styrelsen under året.
§ 18 Ändring av stadgarna kan ske efter skriftlig begäran av medlem eller på förslag av styrelsen och efter godkännande av på två på varandra följande årsmöten.

Protokoll

§ 19 Protokoll skall föras vid sammanträde:
> Styrelseprotokoll skall justeras av ordföranden.
> Årsmötets protokoll skall justeras av två valda justeringsmän.

Valberedning

§ 20 Den valberedning som årsmötet utsett skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen tilldelar styrelseordförande sitt förslag senast 14 dagar före årsmötet.

Rösträtt, votering och beslut

§ 21 Rätt att yttra sig vid föreningens årsmöte äger varje medlem. Närvarande medlem äger vid votering utom för sig själv även rätt att rösta för två andra medlemmar då fullmakt medföres.

Upplösning av kamratföreningen

§ 22 Beslut om kamratföreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattats med minst två tredjedels majoritet vid årsmötet. Härvid erfordras två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum.
§ 23 Om beslut har tagits om kamratföreningens upplösning skall föreningens befintliga tillgångar överlämnas till annan militär kamratförening eller som årsmötet beslutar.