Årsmöte

Årsmötet äger rum  20/2 på Actea kl 1800, Se kallelse på Facebook

Protokoll fört vid Yngve Blås årsmöte 2020-02-20

1§  Till ordförande för mötet väljs Peter Jobark

2§  Till sekreterare för mötet väljs Mattias Norberg

3§  Till justerare väljs Niclas Ivarsson och Per Sellert

4§  Möteskallelse har gått ut till medlemmarna stadgeenligt

5§  Vid årsmötet närvarar 13 medlemmar

6§  Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen

7§  Kassören föredrar den ekonomiska redovisningen

8§  Revisorerna föredra revisionsberättelsen

9§  Mötet besluter att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

10§  Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag om en bibehållen medlemsavgift på 100:-

11§  Inga motioner har inkommit till årsmötet

12§  Till ordförande för ett år valdes Göran Berglin

13§  Till viceordförande för 2 år valdes Peter Jobark

Till sekreterare för 2 år valdes Mattias Norberg’

Kassör Per Sellert valdes för 2 år på årsmötet 2019

Jan Ljungholm och Bo Lundström avsäger sig sina platser som ledamöter och

årsmötet besluter att lämna 4 ledamöter i styrelsen vakanta

14§  Till revisor för 2020 väljs Mikael Pihl och Ingvar Johansson

15§ Mötet besluter att inte tillsätta valberedning

16§  Mötet avslutas

 

Vid protokollet

Mattias Norberg

Justeras

Per Sellert                            Niclas Ivarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar