Årsmöte

 Årsmötesprotokoll  för Kamratföreningen Yngve Blå 2017-03-16 kl1800

Närvarande: 18 medlemmar                                     Plats: Actea, Stora Badhusgatan 18-20

§1     Årsmötet öppnas av ordinarie ordförande Bengt Johnsson so också hälsar alla välkomna.

§2    Till ordförande för mötet väljs Bengt Johnsson och till sekreterare Per Sellert.

§3    Mötet godkänner det stadgeenliga utlysandet av mötet.

§4     Röstlängd – 18 röstberättigade medlemmar är närvarande.

§5    Till justeringsmän väljs Jonny Edgren och Paul Hedren.

§6    Dagordningen godkändes

§7   Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen, redovisade möten och framförallt Flygvapenchefens besök på Säve i samband med rundresa och besök av

nedlagda flygförband.

§8   Kassören redovisade ekonomin för 2016

§9   Revisorernas berättelser lästes upp. Inga anmärkningar förelåg.

§10  Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016

§11  Styrelsen informerar

Göran Berglin informerade om det stora arbetet gällande alla minnesmärken/stenar för att hedra veteraner från diverse insatser

sjömän från VK2 mm. Inom framförallt Göteborgsregionen som pågår. Ansvarig är kulturförvaltningen.

Informerades om Aeroseums planer på att bygga upp en utställning om Marinflygets verksamhet på Västkusten man önskar stöd

av Yngve Blå:s medlemmar, styrelsen skall ta fram en arbetsgrupp.

§12  Styrelsens förslag till årsmötet

Föreslog att nuvarande årsavgift (100SEK) kvarstår. Årsmötet biföll förslaget.

Förslaget från 2016 om en ändring av våra stadgar där styrelsens sammansättning minskar från 10 medlemmar  till 8 fastställdes

§13  Val av styrelseledamöter

Samtliga utom ordförande väljs vart annat år

Ordförande                        Bengt Johnsson                                     väljs varje år, omvald 2017

Vice ordförande                Göran Berglin                                         omval/nyval 2018

Sekreterare                        Einar Wilhelmsson                                nyval/omval2018

Kassör                                  Per Sellert                                               omvald 2017

Ledamot                              Mattias Norberg                                    omval/nyval 2018

Ledamot                              Bo Lundström                                        omvald 2017

Ledamot                             Peter Jobark                                            nyval/omval2018

Ledamot                             Bertil Andreasson                                  omval 2017

§14  Till revisorer valdes Ingvar Johansson  och Mikael Pihl och suppleant Bo Karlström

§15  Tillvalberedning utsågs Bo Lundström och Jan Ljungholm

§16  Övriga frågor

§17 Årsmötet avslutades med ett föredrag av Paul Hedren om vilka möjligheter det finns med drönare

Ordförande tackade för all uppmärksamhet

Därefter följde kaffe och räksmörgås

 

Per Sellert

Sekreterare

Jonny Edgren                                                     Paul Hedren

Justerare                                                               Justerare

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *