Årsmöte

Årsmötet äger rum den 27 mars på Actea kl 1800, Se kallelse på facebook

Årsmötesprotokoll för Kamratföreningen Yngve Blå 2018-03-21 kl 1800

Närvarande:12 medlemmar                      Plats: Säve By 96

§1     Årsmötet öppnades av ordförande Bengt Johnsson som hälsar alla välkomna

§2     Till ordförande för mötet valdes Bengt Johnsson och till sekreterare Per Sellert

§3     Mötet godkände det stadgeenliga utlysande av mötet

§4     Röstlängd – 12 medlemmar närvarande

§5     Till justeringsmän valdes Jonny Edgren och Göran Berglin

§6     Dagordningen godkändes

§7     Ordförande redovisade verksamhetsberättelse, redovisade möten och händelser

§8     Kassören redovisade ekonomin för 2017

§9     Revisorernas berättelse lästes upp. Inga anmärkningar förelåg

§10    Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017

§11    Styrelsen informerar:

– Göran Berglin informerade om Aeroseums arbete med att bygga upp en utställning

om Hkp4 i Försvarsmakten och Marinflygets verksamhet på västkusten

§12    Styrelsens förslag till årsmötet

– Föreslog att nuvarande årsavgift (100 SEK) kvarstår. Årsmötet biföll förslaget

§13    Val av styrelseledamöter

Samtliga utom ordförande väljs vartannat år

Ordförande              Bengt Johnsson          väljs varje år, omvald 2018

Vice ordförande     Sven Hedrén               omval/nyval 2018

Sekreterare             Mattias Norberg         nyval/omval 2018

Kassör                      Per Sellert                    omvald 2017

Ledamot                 Einar Wilhelmsson     omval/nyval 2018

Ledamot                 Bo Lundström              omvald 2017

Ledamot                 Peter Jobark                 Nyval/omval2018

Ledamot                 Jan Ljungholm             Fyllnadsval 2018

§14    Till revisorer valdes Ingvar Johansson och Mikael Pihl och suppleant Bo Karlström

§15    Till valberedning utsågs Bo Lundström och Nils Martinsson

§16    Övriga frågor

Sven Hedrén informerade om och önskade hjälp med materiel till kapitlet om

” Marinhelikoptern” i CM planerade bok ”Marinen 500 år”

§17    Årsmötet avslutades

Ordförande tackade för all uppmärksamhet

Därefter följde kaffe och smörgås

 

 

Per Sellert

Sekreterare

 

 

Jonny Edgren                                         Göran Berglin

Justerare                                                  Justerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.